Advisory boards för strategisk marknadsföring

by | May 19, 2024 | Affärsutveckling, Advisory Board, Marknadsföring

Smarta bolag anlitar Advisory boards för strategisk marknadsföring

Varför? Med en smart sammansatt grupp av kompetenser som precis motsvarar dina utmaningar så ställer du frågorna och vi svarar. Enkelt, eller hur?

Du har kanske ställts inför faktum att något måste göras eller förändras? Vem vänder du dig till? Kanske finns inte kompetensen internt eller i din styrelse? Vad ska du satsa på? Vilken budget har du till ditt förfogande? Vilken budget borde du ha? Var börjar du och hur fortsätter du? Frågeställningarna är många men också detaljrika. Visst kan du anlita reklambyråer och andra aktörer, men deras fokus ligger främst på det tilldelade projektets framgång snarare än på företagets övergripande intressen. Visst kan du dra igång något projekt tillsammans med medarbetare men hur framgångsrikt kan det bli utan en sammanhängande plan? Trots att du har ett hav av möjligheter krävs det ofta omfattande insatser från dig för att ens börja närma dig en lösning. Här kommer advisoryboards.se in i bilden som en räddande ängel. Anlita proffs som kan hjälpa dig! Vi strävar efter att ha en helhetssyn på ditt företags intressen och erbjuder lösningar anpassade för dig och ditt bolag.

Som VD eller ägare kan du anlita oss, för att antingen få rådgivning eller för att driva dina utmaningar framåt , genom specialistkompetens till beslut och åtgärder. Vi som grupp utmanar varandra och kommer att arbeta för att hitta ultimata lösningar för just ditt bolag.

I dagens affärsvärld finns inga färdiga facit på hur man hanterar marknadsföring, kommunikation eller vägen till tillväxt. Därför kan vi hjälpa dig med analyser som tydliggör vägen framåt. Vi kan stödja dig i att fatta beslut kring strategier och åtgärder och matcha dessa med organisationens möjligheter. Dessutom kan vi fungera som långsiktiga partners och sparringpartners för att säkerställa att din verksamhet fortsätter att växa och utvecklas över tid.

Att driva framgångsrika projekt

Att driva framgångsrika projekt kräver en kombination av vision, strategi och handlingskraft. Genom att hålla en hårdare linje mot genomförande och fokusera på resultat, kan vi säkerställa att våra projekt blir framgångsrika och bidrar till vår övergripande affärsframgång. I dagens affärsvärld är det viktigt att driva mot det som är beslutat. Det är också viktigt att kollegorna i projekten är införstådda med vad som ska göras. Att driva projekt utan synliga resultat är inte längre hållbart. Det krävs en tydlig strategisk plan att hålla fast vid tills det inte längre ger det önskade resultatet.

Innan man sätter igång med strategin är en genomlysning av bolaget en nödvändighet

Det måste göras analyser för att kunna gå vidare med strategiarbetet såsom t.ex;

 • Nulägesanalys – här gör man de analyser som är nödvändiga för bolaget. De beskrivs bl.a. nedan.
 • Omvärldsanalys – Här tar man med fördel hjälp av en PESTLE-modell.
 • SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Detta är en grundläggande analys som fokuserar på att identifiera företagets interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot. Det ger en övergripande förståelse för företagets konkurrensmässiga position och utmaningar.
 • Ekonomisk analys – Detta inkluderar en noggrann granskning av företagets finansiella rapporter och nyckeltal, såsom omsättning, lönsamhet, skuldsättning, likviditet och soliditet. Syftet är att bedöma företagets finansiella hälsa och stabilitet.
 • Inre och yttre effektivitet – Inre effektivitet handlar om hur väl en organisation använder sina resurser för att uppnå sina interna mål och målsättningar. Det innefattar effektiviteten i interna processer, system och resursallokering. Yttre effektivitet å andra sidan handlar om hur väl en organisation uppnår sina externa mål och målsättningar, såsom att tillfredsställa kundernas behov, uppnå marknadsandelar och generera vinst. Även varumärket och värderingar analyseras här.

Underlag för strategisk marknadsföring bör innehålla:

 • Marknadsanalys – Denna analys innebär att undersöka marknadstrender, konkurrenter, kundsegment och potentiella tillväxtmöjligheter. Syftet är att få en förståelse för marknaden och dess dynamik för att identifiera affärsmöjligheter och utmaningar.
 • Segmentering/positionering av marknaden och målgrupper – Vi måste identifiera och förstå våra befintliga kunder och prospekts, samt utvärdera möjligheterna till merförsäljning kontra nödvändighet av att attrahera nya kunder. Det handlar också om att analysera prishöjningar kontra effektiviseringar och att fastställa realistiska mål för försäljningsandelar per segment. Hur stor marknadsandel har man? Hur stor marknadsandel vill man ha?
 • Kundanalys – Kundanalysen fokuserar på att förstå kundernas behov, preferenser och beteenden. Det inkluderar segmentering av kundbasen, bedömning av kundnöjdhet och lojalitet, samt utvärdering av kundens köpbeteende och beslutspåverkan.
 • Konkurrensanalys – Detta innebär att analysera konkurrenternas styrkor och svagheter, strategier, marknadsandelar och positionering. Målet är att identifiera konkurrensfördelar och möjligheter till differentiering.
 • Trendanalys – Trendanalysen handlar om att identifiera och förstå trender inom branschen och marknaden, såsom teknologiska, sociala, ekonomiska och politiska trender. Detta hjälper till att förutse framtida utveckling och anpassa strategier därefter.
 • Nuläge och börläge – Vi måste analysera konsekvenserna av varje förflyttning vi överväger och förstå hur de påverkar vår position på marknaden. Var är vi och vart ska vi? Hur tar vi oss dit och med vilka resurser?
 • Målbild och prioriterade mål – Genom att definiera våra mål tydligt och göra prioriteringar, kan vi alloka resurser på ett effektivt sätt och skapa en konstant kommunikation av vårt värdeerbjudande till målgruppen.
 • Genomförande och mätbara resultat- Vi måste utveckla en handlingsplan som detaljerat visar hur vi ska nå våra mål och vilka nyckeltal (KPIs) och andra mätvärden som ska användas för att utvärdera framstegen.
 • Kommunikationsstrategi – En väl genomtänkt kommunikationsstrategi är avgörande för att nå ut till våra målgrupper på ett effektivt och engagerande sätt. Denna bryts ned i beståndsdelar för att veta vad, när, hur och var dessa ska ske.
 • Taktisk budget – När vi har klart för oss vad som ska göras och hur det ska göras, är nästa steg att budgetera smart. Genom att utveckla en taktisk budget kan vi allokera resurserna på ett strategiskt sätt för att maximera resultatet och säkerställa att varje investering bidrar till vår övergripande framgång.

Genom att genomföra både bolags- och marknadsgenomlysningar kan företag få en helhetsbild av sin verksamhet och marknaden man verkar i. Detta ger dem möjlighet att utveckla strategier som är anpassade till deras specifika situation och mål.

När vi diskuterar vikten av rätt strategisk rådgivning har advisoryboards.se förmågan att erbjuda skräddarsydd rådgivning som möter specifika utmaningar inom marknadsföring och tillväxt. Likaså kan vi stödja VD:ar och ägare i att fatta strategiska beslut som driver tillväxt och ökar lönsamheten. Genom noggranna analyser av marknadstrender och tillväxtmöjligheter kan vi tillsammans planera långsiktiga strategier för ditt företags framgång.

Exempel på en fiktiv case study (Socks and Stockings)

Digitalisering av en stor affärskedja med hjälp av Advisory board

Socks and Stockings, en ledande affärskedja med hundratals butiker över hela landet, har länge varit känd för sin traditionella affärsmodell. Trots framgångarna står företaget inför en växande konkurrens från digitala aktörer och ett förändrat kundbetéende mot online shopping. För att säkerställa sin långsiktiga framgång och möta de nya marknadstrenderna har ledningen på Socks and Stockings insett att de förmodligen måste acceptera digitaliseringen och transformera sin verksamhet.

Utmaningar

Konkurrensen från digitala aktörer har ökat, och kundernas betéende har förändrats mot online shopping.

Socks and Stockings traditionella affärsmodell står inför utmaningar i en allt mer digitaliserad marknad.

Ledningen inser att de måste hitta nya sätt att engagera och behålla sina kunder genom digitala kanaler.

Lösningen med Advisory board

För att möta utmaningarna har Socks and Stockings tagit hjälp av ett expertteam från advisoryboards.se, specialiserade på strategisk marknadsföring och digital transformation. Advisory boardet består av erfarna branschexperter som har en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för företag som Socks and Stockings.

Strategisk rådgivning

Advisory boardet har genomfört en omfattande analys av marknaden och konkurrenterna för att identifiera Socks and Stockings styrkor och svagheter (SWOT).

En detaljerad segmenteringsanalys har utförts för att förstå kundernas behov och betéenden bättre.

Genom att titta på nuläge, börläget, gap och möjligheter har Advisory boardet identifierat potentiella områden för tillväxt och förbättring.

Implementering

Tillsammans med Advisory boardet har Socks and Stockings utvecklat och implementerat en digitaliseringsstrategi som är skräddarsydd för deras behov och mål.

Strategin inkluderar att öka närvaron online genom att skapa en användarvänlig e-handelsplattform och mobilapp, samt att utveckla en effektiv kommunikationsstrategi för att engagera kunderna på sociala medier och andra digitala kanaler.

Genom att integrera nya teknologier och dataanalysverktyg planerar Socks and Stockings att förbättra kundupplevelsen och optimera sin marknadsföring och försäljning.

Resultat

Trots initiala utmaningar har Socks and Stockings digitaliseringsstrategi börjat visa framgångar, vilket till stor del beror på den strategiska rådgivningen och expertisen från advisoryboards.se.

E-handelsplattformen och mobilappen har fått positiv feedback från kunderna och bidragit till ökad försäljning online. Den nya kommunikationsstrategin har ökat engagemanget på sociala medier och hjälpt till att bygga en starkare relation med kunderna. Socks and Stocking ser en ökning av lojalitet och återkommande affärer från sina digitala satsningar och ser fram emot en fortsatt tillväxt och framgång i den digitala eran, med stöd från deras Advisory board.

Summering

Genom att erbjuda kontinuerligt stöd och vägledning över tid, strävar vi efter att bygga långsiktiga partnerskap som säkerställer din fortsatta framgång och tillväxt.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

2 + 11 =