Advisory board vid bolagsförsäljning

by | Dec 16, 2023 | Försäljning, Advisory Board, Ekonomi

Advisory board vid bolagsförsäljning

Förberedelser för bolagsförsäljning – advisory board en tillgång.

Att förbereda ett entreprenörsdrivet bolag för försäljning är en komplex process som
kräver noggrann planering, tankearbete på ägarnivå och genomförande. I denna
artikel kommer vi att utforska hur ekonomiska experter i ett advisory board inte bara
är en investering i företagets ekonomiska hälsa, utan också en strategisk rörelse för
att säkerställa hållbar framgång. Genom att dra nytta av experternas insikter och
strategiska rådgivning kan företaget positionera sig självt för en stark och stabil
ekonomisk framtid. Ekonomisk kompetens i ett advisory board är därmed nyckeln till
att skapa en sund grund för långsiktig framgång i dagens konkurrensutsatta
affärsklimat.

Här är några centrala förberedelser att överväga när ni går i tankar att ta in nya
ägare:

Vad skall ni använda tillskottet till? Expansion är resurskrävande. Bolag under utveckling och tillväxt är i ständigt behov av finansiella, intellektuella och strukturella resurser.

 • Bredda vår portfölj med nya produkter och tjänster. Utvecklingsarbete att göra?
 • Etablera oss på nya marknader.
 • Tillskott av ny kunskap. Knyta till oss nya medarbetare, i kombination med utvecklig
 • och utbildning av dina nuvarande medarbetare.
 • Investering i maskiner, robotisering, digitala kanaler.

Tillgång till strukturer, arbetssätt, ytterligare digitalisering mm för att driva vår affär starkare.

På vilket vis ändras din verksamhet av tillskottet? Vilken typ av förändring vill vi uppnå? Bygg ett scenario som bygger på effekter som ni ser skall uppnås genom att ni får in tillskott i form av kapital och kunskap. Vilka synergier kommer vi att få, dvs vad har ni fr nytta av varandra som ni inte har på egen hand.

För oss viktiga värderingar? Nya ägare för inte sällan med sig nya värderingar. Här är viktigt att ha funderat igenom och att ha stämt vilka våra grundläggande, för oss viktiga, värderingar är för att fortsätta vår utveckling av en fortsatt sund och framgångsrik verksamhet.

Tidsaspekten? Definiera en tydlig tidsram för ägarskiftet utifrån de behov som bolaget har för att möjliggöra hållbar långsiktig tillväxt.

Har ni samma syn inom ägarkretsen? Viktigt med att alla är med på att de vill genomföra affären och släppa andelar eller hela sitt ägarskap. Är ni överens om tajmingen? Hur stor utspädning kan ni tänka er? Förbered er för förhandlingen genom att fastställa och ha samsyn avseende era minimikrav och önskemål.

Vilka roller vill vi ha i bolaget efter ägarövergången? Hur förändras min/vår identitet tillsammans med nya ägare, hur vill vi att livspusslet skall se ut efter affären är klar?

Några viktiga steg för att förbereda bolaget och ägarna på att ta in nytt ägarkapital i bolaget.

 • Skapa en tillväxtberättelse. Utveckla och presentera en övergripande tillväxtberättelse för att visa potentiella köpare företagets potential och möjligheter. fram en tydlig affärsplan och affärsmodell.
 • Sätt dina idéer och visioner på pränt så att andra personer lättare kan förstå hur du vill att företaget skall fungera.
 • Positionera sig för långsiktig framgång och hållbar tillväxt.
 • Ta fram pitch om ditt företag. Förklara din affärsidé på ett enkelt och tydligt sätt, vilka problem löser ni och varför kommer kunderna att välja er?
 • Sätt dig in i företagets siffror. Se till att du själv förstår dina siffror, att du vet hur de kommer att påverkas och vad ditt behov framöver är.
 • Bestäm vilken risk du vill ta. Fundera på hur du får finansiärerna att känna sig rygga med att du också kommer att satsa på verksamheten.
 • Fundera på företagets återbetalningsförmåga. Detta är grundbulten i hela finansieringen. Alla som på något sätt satsar pengar på och i företaget vill ha tillbaka det de satsat.

Ju mer tid du har till att förädla något, desto bättre värde kommer du att få.

En säljare kan uppleva att de är ensamma i sin roll som VD/ägare. Det är ensamt på
toppen men väldigt fin utsikt. En advisory board kan bidra med kompetens, kunskap,
erfarenhet, dvs ett bollplank för att utveckla verksamheten till nya nivåer. Ägare/VD ser
potential i bolaget, men är osäker på hur man skall exekvera på det.
Vad behöver vi entreprenörer i en ny gemenskap kroka arm men en större aktör, ta det
lokala affärsmannaskapet, ta del av större bolagets rutiner, strukturer, processer och
nätverk och tillsammans skapa det vi önskar.
FÖRBERED OCH SÄKERSTÄLL

 1. Budgetering och Finansiell Planering: Tillgång till likviditet skapar handlingsfrihet – om omvänt. Snabb expansion är ofta likviditetskrävande. Ekonomiska experter i ett advisory board kan erbjuda djupgående insikt när det gäller att utveckla realistiska budgetar och långsiktiga finansiella planer. Deras analytiska förmåga kan vara avgörande för att förutse och hantera ekonomiska utmaningar.
 2. Riskhantering och Finansiell Stabilitet: Genom att utvärdera olika affärsscenarier kan ekonomiska experter hjälpa företaget att förstå och mildra potentiella ekonomiska risker. Detta inkluderar att skapa strategier för att hantera skulder, likviditet och andra finansiella aspekter.
 3. Investeringsbeslut och Kapitalanskaffning: Ett advisory board med ekonomisk kompetens kan vara ovärderligt när det kommer till att fatta investeringsbeslut och hitta kapital för företagets tillväxt. Deras erfarenhet kan vägleda företaget genom komplexa processer som kapitalanskaffning och fusioner och förvärv.
 4. Finansiell Rapportering och Transparens: Ett advisory board kan bidra till att säkerställa korrekt finansiell rapportering och öka transparensen gentemot intressenter. Detta är speciellt viktigt för företag som är noterade eller har andra externa intressenter.
 5. Förbered för Due Diligence: Genomför redan nu en noggrann intern Due Diligence för att identifiera och adressera eventuella potentiella problem eller utmaningar som kan påverka processen. Arbetet är en viktig del i att göra en översyn robustheten i bolaget så som formalia, dokumenterade rutiner och processer, beroenden av enskilda medarbetare och att se till att företagets finansiella dokumentation är fullständig och korrekt, dvs att allt står rätt till vad gäller värderingar, historik och framtida prognoser.
  • Dokumentera Processer och System: Dokumentera alla viktiga företagsprocesser och system. Identifiera nyckelpersoner och säkerställ att viktig information inte är beroende av enskilda medarbetare.
  • Hantera Kontrakt och Juridiska Frågor: Granska och organisera alla kontrakt och juridiska dokument för att försäkra köparen om att företaget har en sund juridisk ställning. Identifiera och lösa eventuella tvistemål eller rättsliga problem i förväg.
 6. Stärk Varumärket och Marknadspositionen: Förstärk företagets varumärke och marknadsposition för att göra det mer attraktivt. Tydliggör företagets unika försäljningsargument och differentierande faktorer.
 7. Prata med aktieägare utanför organisationen:Här kan advisory board som oberoende part företräda ägare/VD genom att informera mindre aktieägare utanför organisationen om sådana finns.
 8. Avsätt tid: Var beredd på att det här förberedande arbetet tar tid och energi som normalt brukar läggas på att driva verksamheten. Ta ställning till om det är värt att ta in extraresurser för att inte tappa tempo i driften. Inte ovanligt att bolaget samtidigt befinner sig i tillväxt, utveckling mm som i sig tar omätbart med tid och kraft. Sträva efter att uppnå balans mellan operativa frågor och arbete med förberedelser av Due Diligence.

Att sälja ett entreprenörsdrivet bolag kräver en holistisk och noggrann strategi. Genom att genomföra dessa förberedelser kan du öka dina chanser att genomföra en framgångsrik och lönsam försäljning.

Omge dig med människor som kan komplettera de egna kunskaperna när du driver bolag.

Ett advisory board är snabbfotad och kan ändra deltagare i samma takt som bolagets behov förändras och de utmaningar och nya förhållanden dyker upp. En tid av täta möten under en intensiv period ger resultat. ”Tillsammans är starkare” det behövs ett antal kompetenser som tillsammans blir en board. Medlemmarna i ett advisory board har med sig erfarenhet, nätverk och kunskaper inom sina respektive specialistområden, utmanar VD på ett spänstigt vis och kan tillsammans med bolaget bygga en strategi för ägarskifte som håller långsiktigt och har beaktat flertalet viktiga perspektiv för att lyckas optimalt.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

10 + 10 =