Kommunikation en naturlig del i ett advisoryboard

by | Mar 12, 2024 | Kommunikation, Krishantering

Kommunikationens Vägledande Roll i Advisory Boards


Det sägs att kommunikation är bland det svåraste som finns. Det kanske är en självuppfyllande profetia?


Vårt samhälle präglas idag av att det är en positiv egenskap att generera så mycket information som möjligt och att kommunicera ut så mycket som möjligt, och ledorden är att “gå igenom bruset”. Kommunikation är inget som organisationen ska göra för sakens egen skull, utan något som ska användas för att öka och bredda kunskaperna både i och utanför organisationen. Därför är det viktigt att ha en kommunikationsstrategi. Och i dagens snabbrörliga affärsklimat är strategin något mer än bara en administrativ process. Den är en strategisk tillgång som formar och styr organisationens relationer med både interna och externa intressenter. En advisory board spelar här en central roll i att utforma och förbättra denna strategi så att den inte låses fast utan är flexibel och anpassningsbar. Att vara redo att snabbt kunna ändra kurs, är avgörande för att möta de snabba förändringarna i både affärsvärlden och på marknaden.


Strategin används på flera plan, för kommunikation är en dynamisk process, och advisoryboards hjälper till att identifiera och anpassa företaget till de olika kommunikationsmiljöerna som företaget behöver befinna sig i. Det är allt ifrån intern kommunikation mellan projektgrupper och enskilda medarbetare, till extern, såsom kriskommunikation, kommunikation i social media och marknadsföring.

Att Ligga i Framkant

Genom att få kunskap om att effektiv kommunikationsstrategi inte är statisk, utan snarare anpassningsbar och reaktiv, ger det företaget konkurrensfördelar och organisationen kan hålla sig i framkant. Här finns olika delar som ett företag behöver arbeta med. Ett exempel på detta är att företags samhällsengagemang och socialt ansvarstagande blivit allt viktigare i dagens affärsklimat. Advisoryboards kan bidra till att utforma kommunikationsstrategier som integrerar dessa områden, så att det blir meningsfullt för både företaget och dess kundgrupp. Det handlar inte bara om att marknadsföra produkter och tjänster, utan också om att visa hur företaget bidrar positivt till både samhälle och miljö.


Här tittar jag närmare på en av de olika delar som ingår i strategisk kommunikation. Och här tar jag upp den delen som vi, nästan alla, oftast upplever mest obehag inför, och som är svår att kommunicera kring, men som också är den mest nödvändiga; och det är kriskommunikation.

Kris, Kommunikation och Kontroll

En robust kommunikationsstrategi innefattar inte bara hur företaget kommunicerar på sin marknad när det är goda tider, när de positiva händelserna avlöser varandra och företaget är ohotat. Står kommunikationsstrategin på riktigt stabil grund ingår också riskhantering och krisberedskap, det vill säga kriskommunikation. Genom att vara förberedd på olika scenarier och ha en tydlig plan för hur det bör kommuniceras i en kris och ta hand krishanteringen både internt och externt, kan företaget minimera skador på sitt rykte och stärka förtroendet hos kunder, partners och övrigt nätverk.

Advisoryboards kan bidra till att identifiera potentiella risker och skapa strategier för att mildra deras påverkan.


Men först behöver vi ställa oss frågan; Vad är en kris, egentligen? Det kan vara både inom och utanför bolaget. Internt kan det vara allt från dödsfall och sjukdom bland medarbetare och chefer, till leveranser, system och ordrar som inte går som de ska. Externt kan det vara yttre påverkan på bolaget i form av konflikter i världen, olyckshändelser i bolagets närhet, ekonomiska felaktigheter, brister i infrastrukturen som påverkar leveranser, till begynnande lågkonjunktur och medarbetare som behöver sägas upp.


När en kriskommunikationsplan tas fram ingår det för ett advisoryboard att gå igenom följande:

 • Identifiera potentiella risker och utveckla strategier för att hantera dem och sedan utforma detaljerade kommunikationsplaner för olika typer av kriser. Här genomförs noggranna riskanalyser för att förutse potentiella hot mot till exempel företagets rykte och förbereda lämpliga motåtgärder.
 • Definiera ansvarsområden, fastställa snabba beslutsprocesser och förbereda meddelanden, som kan distribueras omedelbart när behov uppstår.
 • Arbeta med olika scenarioanalyser för kriskommunikation och utvärdera om och hur olika händelser kan påverka företaget och dess kommunikation och hur företaget bör kommunicera. Det här gör det möjligt för organisationen att förbereda sig och kunna reagera snabbt när det uppstår en kris av något slag.


Det här är viktiga delar att utveckla i bolaget och ju tidigare en kommunikationsplan för olika scenarier kommer på plats, desto stabilare grund skapas när det gäller både trygghet och förtroende för företaget, såväl internt som externt.

Ledarskap i Kommunikationsstrategi

Det har visat sig i studier på området att kommunikation ofta ses som en envägsprocess. Där företaget förmedlar vad som händer i bolaget och hur utvecklingen ser ut framåt. Den här typen av kommunikation tillhör det förgångna. Ett agilt företag ser till att ha en kommunikationsplan som täcker både det de önskar kommunicera utåt och som de kan ha kontroll över och de oväntade scenarier som kan dyka upp. Kommunikation bör ses som en ömsesidig dialog snarare än ett enkelriktat informationsutbyte.


Ytterligare en utmaning som dyker upp på riskkartan när det kommer till att tro att kommunikation enbart sker i en riktning, är att företaget faktiskt kan missa mottagarens och kanske till och med målgruppens behov av information och kommunikation. Advisoryboards kan spela en avgörande roll i att förändra företagets synsätt och aktivt lyssna och engagera sig med sina intressenter, samt föreslå och införa rutiner och system för att samla in och analysera feedback från olika intressenter, både internt och externt. Detta ger företaget insikter och kunskap om hur deras budskap och initiativ tas emot och de har då möjlighet att anpassa sin kommunikation därefter.

Målgruppsanpassad Kommunikation för Framgång

Och här behöver bolaget ställa sig två frågor;

 1. Vad behöver vår målgrupp ha för information? Vad behöver vi kommunicera ut?
 2. Och vilken information behöver de inte ha, just nu, vid det här specifika tillfället?

Den här sista frågan är egentligen den allra viktigaste. Den hjälper till att strukturera upp företagets kommunikation, så att rätt information kommer till rätt person, i rätt tid. Det här är speciellt viktigt att tänka på om det uppstått en krissituation. I den situationen gäller det att enbart ge ut relevant information. Det behövs först en analys av situationen och sedan timing av budskapet. Företaget behöver också tänka igenom vilken tillgänglighet och öppenhet man behöver ha. Och kommunikationen som publiceras, ges i pressmeddelande och övriga kanaler behöver vara lätt att förstå och vara så transparent som möjligt. Företaget behöver vara tydliga med vad som kan kommuniceras ut och vad som man kan avvakta med. Däremot är det viktigt att försöka vara så transparent som det är möjligt med den information man har, för att det i slutändan inte ska finnas några misstankar om vad företaget gjort och inte gjort. Här står företagets varumärke och rykte i fokus. Ett företag kommer helt enkelt längre i sin utveckling och står sig mer robust i en kris om man har en väl grundad kommunikationsstrategi. Den behöver genomsyra hela bolaget i alla dess delar och det uppmärksammar advisoryboards. De möjliggör att bolaget använder och värderar sitt kommunikationsflöde och införlivar det i företagets övergripande strategi.


Det finns tre saker, som advisoryboards ser till att få på plats.

 1. Avsätta tid.
  För att uppnå företagets mål behöver det avsättas tid och resurser för att både bygga upp, men också upprätthålla kommunikationsstrategin. Ställa sig frågan; hur ofta behöver vi se över vår kommunikationsstrategi i förhållande till vår verksamhet och vad som händer i omvärlden?
 2. Ha tydliga mål.
  Vad vill vi uppnå med vår kommunikation, internt såväl som externt?
  Målformulering inom kommunikation är en aspekt som ofta underskattas. Advisoryboards hjälper till att inte bara fastställa mål utan också att föreslå relevanta och realistiska mätbara parametrar för framgång för kommunikationen. Det utjämnar skillnaden mellan det önskade resultatet av kommunikationen och den verkliga prestationen. Vilket hjälper företag att värdera effekten av sin kommunikationsstrategi över tid.
 3. Fördela ansvaret.
  Här kan det ju se olika ut beroende på verksamhetens storlek. Det primära är att fördela ansvar för strategiarbetet. Genom det ökar bolagets kollektiva kunskap och medarbetare får god insikt i vad det innebär att arbeta aktivt med kommunikationsstrategin både internt och externt.

Genom att förstå och integrera dessa aspekter i kommunikationsstrategin skapar advisoryboards en solid grund för företag att hantera utmaningar, maximera möjligheter och bygga hållbara relationer med sina intressenter. Det hjälper även till att hålla fokus på strategin, som är bolagets ramverk för överlevnad och framgång. Och här ligger grunden för att ta riktigt bra beslut som ger ett stabilt bolag för både nutid och framtid.

Att det är svårt att kommunicera blir då endast en självuppfyllande profetia om företaget låter bli att arbeta fram en robust kommunikationsstrategi från grunden, där alla delar av företagets olika kommunikationsmiljöer har en plats.

Strategisk Kommunikation: Tid, Mål och Ansvar

Sammanfattningsvis är kommunikation en dynamisk och kritisk faktor för företag i dagens komplexa affärsmiljö. Därför är det viktigt att ha en kommunikationsstrategi. Genom att integrera advisoryboards i processen för kommunikationsstrategin kan företag bygga en hållbar grund för framgång, anpassa sig till förändringar och ständigt förbättra sin förmåga att kommunicera effektivt med olika intressenter.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

6 + 9 =