Lyckas med Internationalisering & Export

by | May 1, 2024 | Internationalisering


Vad är hemligheten bakom att lyckas med att internationalisera sin affär?


Det är inget hokus pokus eller något speciellt med att lyckas med att internationalisera sin business. Vilka är nyckelfaktorerna då?

Rent principiellt är det precis som med all framgång, med andra ord är det bara hårt jobb
som gäller. Naturligtvis så är det ett par förutsättningar som måste vara uppfyllda först. Den första är att man måste ha en produkt/tjänst som har en efterfrågan internationellt. En annan sak man måste varan klar över när man börjar är att det är kulturella skillnader i att göra affärer i andra länder.

För att återgå till produkten/tjänsten, om man har en vara/tjänst som det kan finnas en
efterfrågan på internationellt. Då handlar det bara om att lägga en plan för hur man skall ta detta in i en ny geografisk marknad. Precis som i all affärsutveckling så bör man göra en plan för vad man vill göra (strategisk plan) och hur man avser att implementera den (taktisk plan). I den strategiska planen så kommer det en hel massa problemställningar som man måste vara säker på att man behandlar innan man sätter den taktiska planen.

Innan du ger dig in på den internationella marknaden är det viktigt att noggrant utvärdera din befintliga affärsmodell och dina resurser. Detta steg är avgörande eftersom det hjälper dig att fastställa om din affärsmodell är redo för internationalisering och om du har tillräckliga resurser för att stödja en sådan expansion. En enkel modell över de analyserna som erfarenhetsmässigt behövs.

Steg 1: Produkt- och tjänsteanalys

En grundläggande aspekt av att utvärdera din affärsmodell är att analysera din produkt eller tjänst.

  • Är den redo för den internationella marknaden?
  • Finns det en efterfrågan på den globalt?

Det är viktigt att undersöka om din produkt eller tjänst har potential att locka internationella kunder och om den kan konkurrera på den globala marknaden. Detta kan innebära att genomföra marknadsundersökningar och analysera trender och preferenser på internationell nivå.

Resurskapacitet

En annan viktig aspekt är att bedöma dina resurser, både finansiellt och mänskligt. Finns det tillräckliga ekonomiska resurser för att finansiera en internationell expansion? Att etablera verksamhet på en internationell marknad kan vara kostsamt, och det är viktigt att det finns tillräckligt med kapital för att täcka startkostnader och hantera eventuella utmaningar längs vägen. Dessutom måste man överväga om man har tillräckligt med personal och kompetens för att genomföra en internationell expansion framgångsrikt. Det kan vara nödvändigt att rekrytera nya medarbetare med erfarenhet av internationellaffärsverksamhet eller att investera i utbildning för befintlig personal. Ett alternativ är att ta hjälp av råd genom att etablera ett advisory board i företaget med personer som har gjort liknande resor tidigare och har med sig erfarenhet.

Kulturell kompetens

Att förstå de kulturella skillnaderna är avgörande för framgången på den internationella marknaden. Innan man expanderar internationellt måste man genomföra en grundlig analys av den kulturella miljön i de länder man planerar att verka i. Detta kan innefatta att studera sociala normer, beteenden och värderingar hos den lokala befolkningen samt att förstå affärsetikett och kommunikationsstilar. Att ha en stark kulturell kompetens kan hjälpa med att bygga starka relationer med internationella kunder och affärspartners och att undvika missförstånd eller kulturella felsteg som kan skada företagets rykte.

Steg 2: Marknadsundersökning och målgruppsanalys

När man har utvärderat affärsmodellen och vilka resurser som krävs är nästa steg att genomföra en noggrann marknadsundersökning och målgruppsanalys för att identifiera potentiella marknader och förstå deras behov och preferenser.

Målgruppsanalys

En viktig del av marknadsundersökningen är att genomföra en målgruppsanalys för att
identifiera de potentiella kunderna på den internationella marknaden. Det är viktigt att
förstå vilka behov och preferenser som målgruppen har och hur produkten eller tjänsten
kan uppfylla dessa behov. Detta kan innebära att analysera demografiska data,
köpbeteenden och kulturella preferenser hos den internationella målgruppen.

Konkurrensanalys

För att lyckas på den internationella marknaden måste man också ha en klar förståelse för konkurrenssituationen. Det är viktigt att analysera konkurrenterna på den internationella marknaden och att förstå deras styrkor och svagheter. Detta kan hjälpa dig att identifiera potentiella konkurrensfördelar och differentieringsmöjligheter för din produkt eller tjänst.

Marknadsundersökning

Att genomföra en noggrann marknadsundersökning är avgörande för att identifiera potentiella marknader och förstå deras behov och preferenser. Detta kan innefatta att analysera marknadstrender, branschutveckling och reglerande miljöer i de länder som man överväger att expandera till. En väl genomförd marknadsundersökning kan ge värdefull information som kan användas för att utforma din internationella expansionsstrategi och skapa en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden.

Steg 3: Juridiska och regleringsmässiga förberedelser

Att förstå och följa lagar och regler i de länder man planerar att verka i är av yttersta vikt för att undvika juridiska problem och säkerställa att den internationella expansionen går smidigt.

Juridisk rådgivning

Att anlita professionell juridisk rådgivning är avgörande för att säkerställa att man uppfyller alla lagliga krav och skyddar företagsintresset. En erfaren advokat med kunskap om internationell affärsrätt kan hjälpa till att navigera i den komplexa regelverket och att undvika juridiska fallgropar som kan uppstå under en internationell expansion.

Registreringar och tillstånd

Innan man etablerar verksamhet på en internationell marknad måste man säkerställa att man har alla nödvändiga tillstånd och registreringar för att bedriva verksamhet i de aktuella länderna. Detta kan inkludera att registrera företag, skaffa licenser och tillstånd, och följa specifika regler och föreskrifter som gäller för din bransch, eller ett avtal med en distributör.

Skydd av immateriella rättigheter

Att skydda företagets immateriella rättigheter, såsom varumärken, patent och upphovsrätt, är avgörande för att undvika att produkterna eller tjänsterna kopieras eller efterliknas av konkurrenter. Det är viktigt att skaffa nödvändiga immateriella rättigheter i de länder man avser att verka i och att övervaka marknaden för eventuella intrång eller överträdelser av dessa rättigheter.

Steg 4: Utveckling av marknadsförings- och försäljningsstrategi

När man har genomfört en noggrann marknadsundersökning och förberett sig juridiskt är det dags att utveckla en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi för att nå och engagera den internationella målgruppen.

Lokaliserad marknadsföring

Att anpassa sin marknadsföring till den lokala kulturen, språket och förväntningarna är avgörande för att öka effektiviteten och nå framgång på den internationella marknaden. Detta kan innefatta att översätta marknadsföringsmaterial till lokala språk, anpassa reklamkampanjer och evenemang till lokala traditioner och kulturella normer, och att använda lokala medier och kanaler för att nå sin målgrupp.

Distributörs- och agentnätverk

Att bygga upp ett pålitligt nätverk av distributörer och agenter kan vara första steget för att penetrera den aktuella marknaden med företagets produkter eller tjänster på den internationella marknaden. Distributörer och agenter kan ge lokal expertis och kontakter och hjälpa företaget att komma in på nya marknader och bygga starka relationer med kunder och affärspartners.

Anpassning av produktpresentation och kommunikation

Att anpassa produktpresentation och kommunikation till den lokala kulturen och förväntningarna är viktigt för att öka företagets trovärdighet och attraktionskraft på den internationella marknaden. Detta kan inkludera att anpassa produktförpackningar och märkning till lokala språk och kulturella normer, att anpassa produktfunktioner och egenskaper till lokala behov och preferenser, och att kommunicera på ett sätt som är relevant och engagerande för den internationella målgruppen.

Steg 5: Ekonomisk planering och riskhantering

Att göra en noggrann ekonomisk planering är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet på den internationella marknaden. Detta steg innebär att uppskatta kostnader och intäkter, hantera valutarisker och säkerställa tillräcklig likviditet.

Budget och prognoser

Att skapa en detaljerad budget och finansiella prognoser för den internationella verksamhet är avgörande för att hålla koll på dina ekonomiska resurser och för att undvika överskridande av budgeten. Detta kan innefatta att uppskatta kostnader för marknadsföring, distribution, försäljning och drift på den internationella marknaden och att göra realistiska prognoser för intäkter och vinst.

Riskhantering

Att identifiera och hantera potentiella risker är en viktig del av ekonomisk planering och riskhantering på den internationella marknaden. Detta kan inkludera att identifiera och utvärdera olika typer av risker, såsom valutarisker, politisk instabilitet, förändringar i regelverket och konkurrens från lokala aktörer, och att utveckla strategier för att minimera och hantera dessa risker.

Likviditetshantering

Att säkerställa tillräcklig likviditet är avgörande för att möta kortfristiga ekonomiska behov
och för att undvika likviditetsproblem på den internationella marknaden. Detta kan innefatta att säkerställa tillgång till tillräckliga kassaflödesreserver, att hantera kredit- och betalningsvillkor för kunder och leverantörer, och att använda olika finansiella instrument för att optimera likviditet och minimera risk.

Steg 6: Implementering och utvärdering

När den internationella expansionsplanen är på plats är det dags att implementera den och löpande utvärdera dess framsteg och resultat.

Implementering av strategier

Att implementera den internationella expansionsstrategin kräver noggrann planering och samordning av olika aktiviteter och resurser. Detta kan inkludera att rekrytera och utbilda personal, att etablera distributörs- och agentnätverk, att lansera marknadsföringskampanjer och att starta produktion och distribution av dina produkter eller tjänster på den internationella marknaden.

Utvärdering och anpassning

Att kontinuerligt utvärdera och anpassa den internationella expansionsstrategin är avgörande för att säkerställa framgång på den internationella marknaden. Detta kan innefatta att övervaka och analysera resultat och prestanda, att samla in feedback från kunder och affärspartners, och att göra justeringar och förbättringar baserat på denna feedback och analys.

Flexibilitet och uthållighet

Att vara flexibel och uthållig är viktigt för att hantera förändringar och utmaningar på den internationella marknaden och för att hålla sig konkurrenskraftig på lång sikt. Det är viktigt att vara beredd att anpassa sig till förändrade förhållanden och att vara tålmodig och ihärdig i arbetet med att bygga upp och växa din närvaro på den internationella marknaden.

Att internationalisera sin affär är en komplex och utmanande process som kräver noggrann planering, strategi och uthållighet. Genom att ta in rådgivare i ett advisory board får företagsledningen hjälp med denna process och att ha en tillgång till en extern panel bestående av experter som genomfört detta förr, så ökar man chanserna till framgång.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

2 + 15 =