Skillnaden mellan styrelse och Advisory Board

by | Oct 2, 2023 | Organisation, Advisory Board

Skillnaden mellan styrelse och Advisory Board

En signifikant skillnad mellan styrelse och Advisory Board ligger i att en styrelse innehar juridisk auktoritet och ansvar för företagets beslutsprocesser, medan ett Advisory Board saknar juridisk befogenhet och fungerar som en rådgivande grupp som tillhandahåller specialiserad expertis och insikter utan att bära juridiskt ansvar.

Vad är en styrelse?

En styrelse är en ledningsgrupp som består av individer med befogenhet att ta strategiska beslut och övervaka verksamheten i ett företag, aktiebolag, juridisk person, förening eller en organisation. Deras huvudsakliga uppgift är att fatta strategiska beslut, fastställa övergripande mål och övervaka verksamheten för att säkerställa att den drivs på ett sätt som gynnar organisationens ägare, aktieägare eller parter. De har även ansvaret för att inkalla aktieägarna till företagets årsstämma, att säkerställa att årsredovisningar (och revisionsberättelse om så krävs) upprättas och skickas in till Bolagsverket, samt att ansvara för inbetalning av skatter. De håller regelbundet möten för att diskutera viktiga företagsfrågor och besluta om strategiska riktlinjer och mål. Styrelsens storlek och sammansättning varierar beroende på företagets omfattning och bransch.

Skillnaden mellan styrelse och Advisory Board

Hur fungerar en styrelse?

Styrelsen har en laglig skyldighet att fatta strategiska beslut för företaget. Den tillsätter och avsätter VD samt ger instruktioner till VD. Fastställer företagets övergripande strategier och policys samt övervakar företagets ekonomiska prestanda, riskhantering och fattar beslut i betydande affärsfrågor i företaget

Styrelsen ger företagsledningen och VD rådgivning samt rekommendationer baserat på deras samlade erfarenhet och kompetens. De agerar även som en representant för aktieägare och andra parter och fungerar som en länk mellan företaget och dess ägare.

Varför behöver man en styrelse?

En företagsstyrelse är en oundviklig del av styrningen av ett företag av flera goda anledningar. Först och främst agerar den som en rättslig myndighet som har ansvaret för att ta beslut och övervaka företagets verksamhet. Huvudfunktionen är att, förutom att  tillsätta och avsätta VD,  fatta viktiga strategiska beslut och se till att företaget följer aktieägarnas intressen och gällande lagar och regler. Denna tillsyn är avgörande för att säkerställa en rättvis och etisk företagskultur.

Dessutom fungerar de som en central plattform för beslutsfattande och strategisk planering. Den deltar aktivt i att kartlägga företagets riktning och godkänner avgörande strategiska beslut som rör investeringar, förvärv och övergripande affärsstrategier. Det finns en stor mångfald av medlemmar med olika bakgrunder och kompetenser är en ovärderlig tillgång för företaget.

De spelar också en avgörande roll när det gäller att bygga förtroende bland investerare, aktieägare och andra intressenter. En kompetent och professionell styrelse signalerar att företaget har en stark ledningsstruktur och är redo att hållas ansvarig gentemot sina intressenter.

Sist men inte minst är en styrelse en viktig aktör i att hantera konflikter, identifiera och minimera risker samt främja långsiktig planering. Dess juridiska befogenheter och övervakningsfunktion är kritiska för att förebygga oegentligheter och säkerställa en sund företagskultur. Sammanfattningsvis är en företagsstyrelse oumbärlig för att stärka företagets framgång, upprätthålla professionell styrning och främja ansvarstagande.

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar väljs av aktieägarna eller valberedningen och har ibland juridiskt ansvar för sina beslut och måste handla i företagets bästa intresse och även för aktieägarnas bästa. Styrelsemedlemmarna kan vara interna eller externa beroende på deras koppling till företaget. 

Interna styrelsemedlemmar har en nära koppling till företaget genom anställning eller ägande, medan externa styrelsemedlemmar inte alltid har denna direkta koppling och tillför då istället neutralt perspektiv och specialkunskaper till styrelsen. Många företag har en kombination av både interna och externa styrelsemedlemmar för att dra nytta av olika erfarenheter och kompetenser. Mångfald i styrelsen har blivit allt viktigare, och många organisationer strävar efter att inkludera kvinnor och medlemmar från olika etniska bakgrunder för att främja mångfald och inkludering.

Interna styrelsemedlemmar 

Interna styrelsemedlemmar kan vara anställda och vissa företag väljer att inkludera höga befattningshavare eller chefer från företaget som interna styrelsemedlemmar. Dessa personer har en stark förståelse för företagets interna verksamhet, kultur och utmaningar. De kan vara exempelvis VD, finansdirektör, VD:s närmaste rådgivare, operativa chefer eller andra högt uppsatta ledare.

Om företaget är familjeägt eller privatägt, kan ägare eller medlemmar av ägande familjen vara interna. Deras närvaro i styrelsen kan säkerställa att företagets intressen och värderingar tas hänsyn till i beslutsprocessen.

Externa styrelsemedlemmar

Många företag väljer att inkludera externa styrelsemedlemmar som inte är anställda av företaget. Dessa oberoende experter kan ha specifik branschexpertis, erfarenhet av att driva företag, juridisk kompetens, finansiell kunskap eller andra specialkunskaper som är värdefulla för företaget.

Externa investerare eller stora aktieägare som inte är aktivt involverade i företagets dagliga drift kan ibland utse styrelsemedlemmar. Deras syfte är att representera aktieägarnas intressen och se till att företagets ledning agerar i enlighet med aktieägarnas önskemål.

Företag som har nära samarbete med partnerorganisationer eller dotterbolag kan ha externa styrelsemedlemmar som representerar dessa organisationer och ger en bredare strategisk synvinkel.

Vad är ett Advisory Board

Vad är ett Advisory Board? 

Advisory Board, även ofta kallat “Rådgivande organ” eller “Rådgivande kommitté” på svenska, är en extern grupp av experter som ger råd och insikter till företag eller organisationer. De kan även kallas för en “rådgivande panel” eller liknande termer beroende på sammanhanget. Ett Advisory Board är som en skräddarsydd grupp rådgivare som företag kan anlita för att utnyttja extern expertis och erfarenhet. Deras huvudsakliga uppdrag är att fungera som en resurs för företagsledningen och agera som ett  bollplank för strategiska beslut och utmaningar. De har till skillnad från en styrelse, inget juridiskt ansvar att ta hänsyn till. Det innebär att ägarna har en större flexibilitet när det gäller att avgöra om de vill följa de råd som ges och vad de väljer att kommunicera och rapportera om. 

Advisory Board fungerar som en ovärderlig resurs för företagsledningen genom att tillhandahålla råd och stöd som baseras på bred och djup kompetens. Deras roll i att erbjuda oberoende perspektiv och hjälpa företag att fatta strategiska beslut är av avgörande betydelse för många företag och organisationer. De är särskilt användbara för att utnyttja extern expertis och främja företagets långsiktiga framgång.

Syftet med Advisory Board

Deras roll är att dela med sig av sin branschspecifika eller specialiserade kompetens för att stödja företagets strategiska beslutsfattande. Advisory Boards fungerar som en rörlig källa till extern expertis.

Medlemmarna i ett Advisory Board erbjuder insikter baserade på deras erfarenheter, vilket kan hjälpa företaget att fatta välgrundade beslut och identifiera nya möjligheter. Detta är särskilt värdefullt för företag som vill utnyttja externa råd utan att behöva anställa specialister eller skapa en formell styrelsestruktur.

Med en blandning av kompetenser inom branscher som finans, teknik, marknadsföring, försäljning  och juridik kan medlemmar ge ett brett perspektiv på företagets utmaningar. Deras nätverk och branschkontakter kan också öppna dörrar till samarbeten och möjligheter.

Genom att inkludera en Advisory Board som kompletterar den formella styrelsen kan företag dra nytta av mångsidig expertis och stödja sin utveckling och framgång. Denna flexibilitet är särskilt värdefull för mindre företag, startups och organisationer som vill dra nytta av externa insikter utan att skapa en tyngre administrativ struktur.

Roll och funktion av ett Advisory Board

Medlemmarnas expertis och specialisering i ett Advisory Board utmärker sig inom olika områden, från branschspecifika kunskaper till teknisk kompetens och specialisering inom marknadsföring. Denna breda och specialiserade kompetens ger företaget möjlighet att få insikter som de annars kanske inte har tillgång till internt.

De erbjuder rådgivning i strategiska beslut som hjälper företag att bättre förstå komplexa utmaningar och möjligheter. Deras råd påverkar strategiska beslut som rör företagets utveckling, expansion, produktutveckling och mycket mer. Detta hjälper företaget att fatta välgrundade beslut för att nå sin fulla potential, baserat på expertkunskap.

En viktig fördel med att ha ett Advisory Board är att deras perspektiv inte är färgat av interna politiska eller hierarkiska faktorer. Deras oberoende synvinkel ger företaget en chans att se utmaningar och möjligheter objektivt.

De hjälper företag att identifiera och hantera risker och problem innan de blir allvarliga. Deras insatser kan leda till att företaget undviker kostsamma misstag och minimerar förluster.

Genom sitt nätverk och kontakter kan medlemmarna hjälpa företaget att öppna dörrar till samarbeten, partnerskap och möjliga affärsmöjligheter. Detta kan vara särskilt värdefullt för företag som söker tillväxt och expansion. Sammantaget fungerar Advisory Boards som en ovärderlig resurs för företagsledningen, vilket ger dem fördel av extern expertis och stöd för att navigera framgångsrikt genom komplexa beslut och utmaningar.

Skillnaden mellan styrelse och Advisory Board för företagare

När du driver företag är det avgörande att förstå skillnaden mellan styrelse och Advisory Board. När du driver företag är det av yttersta vikt att ha en klar insikt i de två grundläggande aspekterna av företagsstyrning: Advisory Board och styrelse. 

Varför? Jo, därför att dessa två enheter skapar grunden för hur ditt företag kommer att styras, vilken strategi man sätter upp och följer upp samt  vilka beslut som fattas vilka sen påverkar förtagets utveckling.  För att ta smarta beslut och säkerställa att din verksamhet är på rätt kurs är det nödvändigt att ha en djupgående förståelse för hur dessa två organisationer fungerar och vad skillnaden mellan styrelse och Advisory Board är.

Här är de främsta skillnaderna som rör företag som funderar på vilken modell man väljer:

 • Beslutanderätt och juridiskt ansvar:
  En av de mest påtagliga skillnaderna mellan styrelse och Advisory Boards är att en styrelse har beslutanderätt och bär ett juridiskt ansvar för företaget. De tar viktiga strategiska beslut och måste följa lagar och regler. Ett Advisory Board har ingen sådan beslutanderätt och bär inte det juridiska ansvaret. De fungerar som rådgivare och ger värdefulla insikter utan att fatta formella beslut, de bidrar med att ta fram beslutsunderlag.
 • Strategisk inriktning:
  Styrelsen är huvudansvarig för att forma företagets övergripande strategi och mål är. De tar de strategiska besluten. Advisory Board ger råd om strategiska frågor och hjälper företag att utvärdera sina alternativ, men de är inte de som tar de slutliga besluten.
 • Sammansättning:
  Styrelsen består ofta av en blandning av interna och externa medlemmar, inklusive höga chefer och aktieägare. Detta ger olika perspektiv och intressen. Advisory Boards har vanligtvis externa medlemmar, experter eller rådgivare med specialiserad kompetens som är relevant för företaget i den aktuella frågaan.
 • Rådgivning och expertis:
  Styrelsen ansvarar för att övervaka företagets prestation och säkerställa att aktieägarnas intressen tas tillvara. Advisory Boards fokuserar på att erbjuda expertis och råd inom sina specialområden och fungerar ofta som stöd för företagsledningen.
 • Mötesfrekvens och flexibilitet:
  Styrelser har regelbundna schemalagda möten och en fastare struktur. Advisory Boards är mer flexibla och kallas in efter behov, vanligtvis för att diskutera specifika frågor eller utmaningar. Dock finns det företag med Advisory Board som har samma mötesstruktur som en styrelse.
 • Rättslig bindning:
  Styrelsen är bunden av lagar och regler och har ett juridiskt ansvar gentemot företaget. Medlemmar i Advisory Boards har inte samma juridiska skyldigheter.
 • Ersättning
  Styrelseledamöter ersätts i form av lön vilket innebär att företaget betalar sociala avgifter för dessa.  Medlemmar i Advisory Board fakturerar för sin nedlagda tid då de är konsulter i företaget.
Sammanfattning

I denna artikel har vi utforskat två nyckelaspekter inom företagsstyrning: Skillnaden mellan styrelse och Advisory Board. Vi har granskat de betydande skillnaderna mellan dem. En styrelse fungerar som den lagliga auktoriteten som tar ansvar för företagets beslut och noggrant övervakar dess dagliga verksamhet. Denna styrelse består ofta av en blandning av interna och externa medlemmar, inklusive höga chefer och aktieägare. De har en viktig roll när det kommer till att fatta strategiska beslut, utvärdera företagets prestation och säkerställa att aktieägarnas intressen skyddas. Styrelsens sammansättning varierar beroende på företagets storlek och bransch.

Advisory Board är en extern grupp av rådgivare som erbjuder sin specialiserade expertis inom specifika områden. Deras främsta uppgift är att agera som källa till råd för företagsledningen och ge insikter baserade på deras erfarna kompetens och erfarenhet. En av de lönsamma aspekterna av Advisory Boards är deras flexibilitet; de kallas in vid behov för att lösa specifika utmaningar eller projekt på önskemål från företaget. 

För företagare är det av högsta vikt att förstå dessa skillnader och välja den styrningsstruktur som bäst passar deras unika behov och mål. Medan en styrelse har juridiska befogenheter och ansvar, fungerar Advisory Boards som oberoende rådgivare och specialister utan samma juridiska åtaganden.

Styrelsen utgör en central del av företagets företagsstyrning med funktioner som övervakning, beslutsfattande och riskhantering. De ger företaget en professionell ram och ökar förtroendet från olika parter. De har också tillgång till en bred kompetensbas genom sina medlemmar.

Däremot erbjuder Advisory Boards företag möjligheten att dra nytta av specialiserad expertis och oberoende råd. Deras huvudfokus är att ge insikter och vägledning som hjälper företag att hantera strategiska utmaningar.

Sist men inte minst, valet mellan en styrelse och ett Advisory Board är starkt beroende av företagets specifika behov och mål. Båda strukturerna har en viktig roll i företagsstyrningen och kan vara avgörande för företagets framtid och framgång genom att erbjuda extern expertis och stöd. För företagare är det nödvändigt att förstå skillnaden mellan styrelse och Advisory Board och hur de kan utnyttja dem för att uppnå sina mål och säkerställa långsiktig framgång.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

7 + 9 =