Vad är direktupphandling?

by | Jan 6, 2024 | Ekonomi, Försäljning

Vad är en direktupphandling?

En del kallar direktupphandlingen som ”Guds gåva till mänskligheten”, jag håller inte riktigt med, men visst är det en fantastisk form av upphandling som gör det enklare för både myndighet och företagare. Att sälja via direktupphandling kräver en noggrann tillämpning samt en förståelse för de lagar och regler som styr förfarandet, något som vi genom ett advisorybord kan stötta och vägleda ditt företag med.

Direktupphandling är en upphandlingsform med mindre reglering, vilket ger större frihet vid utformningen jämfört med andra förfaranden. Denna metod används endast i specifika fall enligt upphandlingslagarna, när upphandlingens värde är lägre än den fastställda gränsen för direktupphandling eller vid så kallade ”synnerliga skäl”. För aktuell information om den fastställda gränsen läs här.

I 19 a kapitlet, Lagen om offentlig upphandling står det angivet:

Med direktupphandling avses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan krav på att den upphandlande myndigheten först ska informera om sin avsikt att upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Detta innebär att det vid en direktupphandling inte finns krav på annonsering och då heller inget krav på anbud i en specifik form. En upphandlande myndighet får köpa en vara, tjänst eller byggentreprenad via exempelvis ett muntligt anbud utan annonsering. Samtidigt finns inget som säger att den upphandlande myndigheten ej får annonsera sin upphandling och be om skriftliga anbudssvar.

När får en direktupphandling göras?

Direktupphandling kan användas i fyra (4) olika situationer

1) Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen 

 • Gränsvärdet handlar om att den upphandlande organisationen ska hålla sig under det angivna värdet för att det ska ses som en tillåten direktupphandling. Om värdet överstiger gränsvärdet som kan upphandlingen komma att klassas om otillåten och risken finns för upphandlingsskadeavgift.

2) När det finns skäl för en direktupphandling enligt lagen, så får en direktupphandling göras Vid särskilda undantagssituationer då upphandlande myndighet får använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, då kan direktupphandling få användas

 • Om det ej inkommer lämpliga anbud eller anbudsansökningar efter att en upphandling annonserats, då kan det vara skäl för att få använda en direktupphandling
 • Under vissa omständigheter kan direktupphandling få användas om alla inkomna anbud ogiltiga.
 • Om något skyddas av en ensamrätt, om upphandlingen avser konstnärliga tjänster eller av tekniska skäl det saknas konkurrens, då kan en direktupphandling få användas.

3) När det finns så kallade ”synnerliga skäl” enligt lagen

 • Att det på grund av synnerlig brådska, som inte beror på omständigheter som myndighetens eget agerande eller om brådskan inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten och inköpet är absolut nödvändig

4) Om det är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövning.

 • Direktupphandling kan få göras av det nödvändiga brådskande behovet som uppstått till följd av en överprövning i en allmän förvaltningsdomstol.

Vad kännetecknar en direktupphandling?

Direktupphandling utmärker sig genom att det generellt finns få regler i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) om hur processen ska utföras. Trots detta ställer LOU vissa krav på myndigheter som genomför direktupphandling. Ett av dessa krav är att myndigheten måste dokumentera varför direktupphandling är nödvändig och andra relevanta detaljer om upphandlingen, men endast om dess värde överstiger 100 000 kronor. För upphandlingar under detta värde finns inget krav på sådan dokumentation. Ett annat viktigt krav är att myndigheten ska utveckla specifika riktlinjer för hur direktupphandling bör ske. Slutligen är det ett krav att myndigheten följer grundläggande upphandlingsprinciper även vid en direktupphandling.

Vad är då en otillåten direktupphandling?

En otillåten direktupphandling uppstår när en offentlig upphandling genomförs utan att följa de lagar och regler som är fastställda. Detta kan inträffa när en upphandlande myndighet eller enhet väljer att direktupphandla varor, tjänster eller entreprenader utan att det finns lagligt stöd för ett sådant undantag från ordinarie upphandlingsförfaranden. Finns det då några konsekvenser för den upphandlande myndigheten om man genomför en otillåten direktupphandling? En otillåten direktupphandling kan få sitt avtal ogiltigförklarat och den upphandlande myndigheten kan få betala böter en så kallad upphandlingsskadeavgift, tillsynsmyndighet här är Konkurrensverket.

Fördelar och nackdelar med direktupphandling

Medan följer några fördelar respektive nackdelar med en direktupphandling.

Fördelar:

 • Flexibelt. Direktupphandling erbjuder större flexibilitet jämfört med traditionella upphandlingsmetoder.
 • Sparar tid. Processen är snabb, vilket är fördelaktigt när tiden är en kritisk faktor.
 • Mindre företag. Mindre företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar.

Nackdelar:

 • Risk för subjektivitet. Upphandling utan konkurrensutsättning kan leda till mindre transparenta beslut.
 • Begränsad konkurrens. Då det inte finns krav på annonsering, kan leda till högre priser eller lägre kvalitet på grund av avsaknaden av konkurrens.

Avslutningsvis

Direktupphandling är ett viktigt verktyg för offentliga sektorns inköp, men också för dig som företagare. Detta är ett sätt som den offentliga myndigheten kan köpa dina varor eller tjänster på. Det kräver en noggrann tillämpning samt en förståelse för de lagar och regler som styr förfarandet, något som vi genom ett advisorybord kan stötta och vägleda ditt företag med. För mer information gällande regelverket läs här

För rådgivning kontakta mig
Maria Hägnander

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

14 + 1 =